Základní podmínky členství vybrané ze stanov spolku

Členem spolku se může stát každý občan do důchodového věku, který má trvalý pobyt na území ČR.

Členství ve spolku je dobrovolné, přijetí člena se provádí na základě vyplněné a podepsané přihlášky.

Členský příspěvek

 • činí 0,5 % z hrubého příjmu
 • člen platí příspěvky pravidelnou měsíční srážkou ze mzdy, kterou provádí mzdová účtárna
 • člen platí příspěvky jako samoplátce – zálohově a to buď:
  • trvalým převodním příkazem ze svého účtu
  • v kanceláři spolku hotově (min. na čtvrtletí dopředu)
  • složenkou
 • Po ukončení roku se provádí vyúčtování na základě potvrzení o hrubém příjmu.
 • Pokud člen toto potvrzení nedoloží, činí jednotný příspěvek 125,- Kč měsíčně, tj. 1.500,- Kč ročně
 • příspěvek 40,- Kč měsíčně, tj. 480,- Kč ročně platí:
 • členové nezaměstnaní – po dobu evidence na Úřadu práce (nutno doložit potvrzení)
 • členové v domácnosti – pečující o nezaopatřené dítě do ukončení povinné školní docházky, nebo o rodinného příslušníka pobírajícího dávky soc. péče (bezmocná osoba, postižené dítě)
 • členové v důchodu starobním, nebo plném invalidním.
 • Člen, který odchází do důchodu, může pokračovat dále v členství, pokud byl minimálně pět roků před odchodem do důchodu aktivním členem a do jednoho roku po odchodu do důchodu se přihlásí v kanceláři PSHD a předloží výměr o důchodu.

Čekací doba

 • činí 6 měsíců ode dne přihlášení, poté vzniká nárok na podpory.

Podpory

 • Poskytují se pro člena a nezaopatřené děti podle platného podpůrného řádu.
 • O podpory je možno žádat do 1 roku od vzniku nároku. Podpory jsou vypláceny maximálně do výše skutečně vynaložených nákladů.
 • K žádostem o podpory pro děti starší 18 let je nutné doložit potvrzení o studiu.
 • V členství je možno pokračovat i po odchodu ze závodu, kde byl členovi pravidelně strháván členský příspěvek ze mzdy. V tom případě se obrátí na kancelář spolku a přihlásí se jako samoplátce !
 • Zaplacené příspěvky se nevracejí!
 • Podpory se neposkytují na : lékařské prohlídky, vystavení potvrzení, lázeňské příplatky, léky, expresní příplatky, nadstandardní příplatky, regulační poplatky a podobně.